Parc Miner del Maestrat, Culla y Torre d’En Besora

El conjunt del Parc Miner del Maestrat són unes antigues mines de ferro rehabilitades per a la seva explotació turística i obertes al públic des de l’any 2011, està situat en el paratge natural de la Fontanella, entre els termes municipals de Culla i La Torre d’En Besora, a uns 800 metres d’altitud, des d’on es pot contemplar gran part de la comarca de l’Alt Maestrat. El Parc Miner del Maestrat compta amb un entramat de 6 galeries longitudinals de més de 4 quilòmetres de longitud, compostes de minerals de ferro com la limonita, la goethita i l’hematita que s’extreien des de la dècada dels quaranta fins a finals dels anys seixanta , per al processament en els Alts Forns de Sagunt i la seva posterior venda i comercialització. Actualment, i des de l’any 2011, estan obertes al públic dues de les seves galeries, la Mina Victòria i Mina Esperança. La primera situada al terme municipal de Culla i la segona en el de Torre d’En Besora. La rehabilitació de les dues mines s’ha realitzat amb fons públics obtinguts per nombroses subvencions sol·licitades per ambdós ajuntaments a l’Excma. Diputació de Castelló, la Conselleria de Turisme i amb finançament obtingut de fons LEADER. En total s’ha invertit gairebé 1 milió d’euros des de l’inici de la seva rehabilitació en 2003 fins a la seva inauguració a l’agost de 2011.