Seminario Antonio Carbonell

El Seminari Antonio Carbonell, adscrit a l’Escola Universitària Politècnica de Belmez, on té el seu domicili social, es va constituir sense ànim de lucre, en qualitat de l’interès general, a l’empara dels articles 22 i 51 de la Constitució Espanyola i l’article 12 del Estatut d’Autonomia d’Andalusia. El seu àmbit territorial és regional i la seva acció es desenvoluparà en totes les províncies d’Andalusia. Com a associació pot rebre donacions, llegats, subvencions i ajudes econòmiques. Entre els fins del Seminari Antonio Carbonell hi ha el de la conservació i ús del Patrimoni geològic, miner, industrial i cultural d’Andalusia, i principalment servir de Centre de Documentació d’Enginyeria Geominera. La seva informació es troba a disposició dels gestors i investigadors. A més, té com a funcions desenvolupar títols i jornades de postgrau, i coordinar i gestionar projectes de geotècnia, enginyeria geoambiental i investigació de georecursos. Així mateix, són fins de l’associació el servei a l’alumnat de la EUP de Belmez i la divulgació, estudi i gestió de projectes i programes, l’escomesa de prospecció i investigació minera i històric-minera, així com l’enginyeria del terreny a Andalusia i l’organització i realització d’accions per a investigar i desenvolupar les geociències. L’Institut Cartogràfic de Andalusia disposa en l’actualitat d’un fons microgràfic de mapes i plànols històrics, dels quals la Conselleria d’Obres Públiques i Transports de la Junta d’Andalusia destaca els “més de mil estudis i treballs hidrogeològic-miners d’Antonio Carbonell Trillo -Figueroa a Còrdova, els fons es conserven al Seminari que porta el seu nom a l’Escola Universitària Politècnica de Belmez ” La cartografia que va aixecar aporta informació molt diversa sobre els recursos naturals: geologia, mineria, arqueologia, hidrogeologia, tectònica, aigües mineromedicinals, indústria minera, etc. En definitiva, un ampli reconeixement territorial de la Província de Còrdova. Antonio Carbonell Trillo-Figueroa, enginyer de mines cordovès, va ser iniciador a Espanya de la investigació de minerals radioactius, membre destacat en diversos congressos internacionals de geologia i mineria, membre de diverses acadèmies i un dels iniciadors de l’Escola de Mines de Belmez, creada mitjançant Reial Decret de 18 de juliol de 1924. El 25 de febrer de 1992 el Seminari Antonio Carbonell va ser adscrit a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Belmez. Aquest mateix any, D. Francisco Carbonell i Cadenes de Pla (fill de D. Antoni) va fer una cessió de gran part de la seva obra a dit Seminari. A més, aquest compta amb documents miners i d’empreses de la família Alcántara Palacios, donats l’any 2003 per D. Juliol Alcántara Alcántara (nét de Leopoldo Alcántara, que va ser el peticionari de l’Escola). El Seminari Antonio Carbonell (C.I.F. G14329544) va renovar els seus estatuts el 17 de maig de 2004. Una comissió, des d’aquesta data, dirigeix, gestiona i organitza el Seminari, els acords es prenen per majoria simple. El seu director és D. Antonio Daza Sánchez, que actua en nom de l’associació. La presidència, que es considera com a càrrec honorífic, és del Dr. Rafael Hernando Lluna (qui, abans de constituir-se la UCO ja havia fundat el Seminari de Geologia Antonio Carbonell). Els altres membres de la comissió, són: tresorer, Francisca Daza Sánchez; vocal 1r, Manuel López Sánchez, i vocal 2n, María del Carmen Moreno Soriano. Tots els membres estan integrats en el grup RNM244 “Enginyeria Geoambiental i Geofísica” (Departament de Mecànica); altres membres del Seminari són els col·laboradors de la Universitat de Còrdova a la EUP de Belmez. Els alumnes de l’EUP de Belmez gaudeixen dels serveis que els proporciona el Seminari i participen en les jornades i activitats. Activitats del seminari Antonio Carbonell desenvolupades a la EUP de Belmez
  • Cicle de conferències de mineralúrgia a càrrec de Pedro Barber Romo. Organitzat pel Seminari Antonio Carbonell. 26 de gener a abril 22, 1993.
  • Coordinació i institució col·laboradora del Seminari de Tècniques Ambientals. Departament de Mecànica UCO. 50 hores. 12 a 16 de desembre de a 1994.
  • Institució col·laboradora en el II Seminari de Tècniques Ambientals, organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics de Mines de Pena-roja. 1995.
  • Comitè organitzador de la IV Reunió Científica de la Societat Espanyola per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner (Simposi sobre el Patrimoni Geològic i Miner). Octubre de 1999.
  • Des de l’any 2000 es vénen desenvolupant anualment en el mes de maig unes jornades de quatre conferències sobre mineria, medi ambient i geociències, destinades als alumnes d’últim curs de la EUP de Belmez. El 2006 s’estan realitzant les VII Jornades del Seminari Antonio Carbonell.
  • El Seminari Antonio Carbonell desenvolupa anualment, des 1999/2000, els dijous i divendres de gener a juny el títol propi de Postgrau de la Universitat de Còrdova “Expert Universitari en Enginyeria Geotècnica”, de vint crèdits.